صدور گواهی SSL

SSL WILDCARD

سقف بیمه 10.000 دلار
پشتیبانی 99% مرورگرها
قالیت نامحدود صدور مجدد
تحویل نصب و راه اندازی
قابل استفاده در وایلد کارد
انجام 1 الی 8 ساعت

SSL عادی

کدینگ 256Bit
سقف بیمه 10.000 دلار
پشتیبانی 99% مرورگرها
قالیت نامحدود صدور مجدد
تحویل نصب و راه اندازی
اتصال بر روی دامنه اصلی
انجام 1 الی 8 ساعت

ُSSL MULTIDOMAIN

کدینگ 256Bit
سقف بیمه 10.000 دلار
پشتیبانی 99% مرورگرها
قالیت نامحدود صدور مجدد
تحویل نصب و راه اندازی
اجرا بر روی ساب دامنه ها
انجام 1 الی 8 ساعت